רי"ף מגילה מהדורת ש"ס ווילנא דף א ע"ב

עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף מגילה - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפסעריכה

למחר:

גמ' מגילה נקראת, היכא רמיזא? אמר רב שמן בר אבא: "לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם" (אסתר ט לא), זמנים הרבה תקנו להם חכמים. ואימא ארביסר וחמיסר? אם כן לימא קרא 'זמנם'; מאי "זמניהם"? שמע מינה הרבה. ואימא תריסר ותליסר? תליסר זמן קהילה לכל היא ולא צריך קרא לרבויי. ואימא שיתסר ושיבסר? אמר קרא "ולא יעבור".

אמר רבה בר בר חנא אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי עקיבא סתימתאה, דדריש "זמנם" "זמניהם", אבל חכמים אומרים: בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה. כלומר, הואיל ועיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה כדי לחלק להם מעות פורים, אין קורין אותה אלא בזמנה. ויש שגורסין: הואיל ומסתכנין בה, כלומר: באותו העת שהיו ישראל מעמידין דתיהם ואין באין לידי סכנה היו קורין אותה באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר, אבל בזמן הזה שמסתכנין ישראל בדתיהם אין קורין אותה אלא בזמנה שהוא ארבעה עשר וחמשה עשר, וכן הילכתא.

(מגילה ב, ב) כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר, מנא לן? אמר רב דאמר קרא: "על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר", ומדפרזים בארבעה עשר מוקפין חומה בחמשה עשר. ושושן אף על פי שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר, דכתיב:


רבינו נסיםעריכה