רות רבה ו א

רות רבה · ו · א · >>


א. עריכה

חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך רבי פנחס בשם רבי אליעזר בן יעקב: כנור ונבל היו נתונים מראשותיו של דוד, וכיון שהיה מגיע בחצות לילה היה עומד ומנגן בהם. אמר רבי לוי: כנור היה תלוי וכו' על משפטי צדקך משפטים שהבאת על פרעה, שנאמר: (בראשית י"ג) וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים. וצדקות שעשית עם אברהם ושרה. דבר אחר: על משפטי צדקך - משפטים שהבאת על המצריים, וצדקות אשר עשית עם אבותינו במצרים, שלא היו בידם מצות להתעסק בהם ויגאלו, ונתת להם שתי מצות שיתעסקו בם ויגאלו. ואלו הן: דם פסח ודם מילה. אמר רבי לוי: באותו הלילה נתערב דם הפסח עם דם המילה, שנאמר: (יחזקאל ט"ז) ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי דבר אחר: על משפטי צדקך משפטים שהבאת על עמונים ומואבים, וצדקות שעשית עם זקני ועם זקנתי. שאילו החיש לה קללה אחת מאין הייתי בא? ונתת בלבו וברכה, שנאמר: ברוכה את לה' בתי. חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישוגב (משלי כ"ט) רבי עקיבא הוה סליק לרומי אמר לבר בייתיה: אזל זבון לי חדא מילא דשוויא מן שוקא. אזל ואייתי ליה ציפרין. אמר לו: מפני מה שהית לצוד? אמר לו: מפני שהן מחרידות את האדם. קרא עליו מקרא זה: חרדת אדם יתן מוקש, חרדה שהחריד יעקב ליצחק, דכתיב (בראשית כ"ז) ויחרד יצחק חרדה. ובדין היה שיקללנו. אלא: ובוטח בה' ישוגב. נתת בלבו וברכו, שנאמר: (שם) גם ברוך יהיה. חרדה שהחרידה רות לבועז, דכתיב: ויחרד האיש וילפת ובדין הוא שיקללנה. אלא: ובוטח בה' ישוגב. נתת בלבו וברכה, שנאמר: ברוכה את לה' בתי. וילפת לפתתו כחזזית. התחיל ממשמש בשערה. אמר רוחות אין להם שער. אמר לה: מי את רוח או אשה? אמרה: אשה. - פנויה את או אשת איש? אמרה לו: פנויה. - טמאה את או טהורה? אמרה לו: טהורה. והנה אשה טהורה מכל הנשים שוכבת מרגלותיו. שנאמר: ויאמר מי את ותאמר אנכי רות אמתך וגו'. אמר רבי ברכיה ארורים הרשעים. להלן כתיב (בראשית ל"ט) ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, אבל הכא ופרשת כנפיך על אמתך.