רד"ק על תהלים יג

למנצח מזמור לדוד: זה המזמור אמרו דוד בעת שהיה בצרה מאויביו או נאמר על לשון הגלות; והוא הנכון.


עד אנה יהוה תשכחני נצח כמו עד מתי תשכחני.

לפי שתניחני ביד אויבי זה כמה שנים יאמרו האמות כי שכחתני.


עד אנה תסתיר את פניך ממני: או יודע אתה בעניי ותסתיר פניך ממני, שלא תרצה לפנות אלי.

ובדרש (שוחר טוב בשנויים): זה הוא שאמר הכתוב (זכריה ז יג) ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע.

אמר רבי יצחק: מדה כנגד מדה.

אמר הקדוש ברוך הוא לפי שאמרתי ארבע פעמים עד אנה: עד אנה מאנתם (שמות טז כח) ; עד אנה ינאצני (במדבר יד יא) ; ועד אנה לא יאמינו בי (שם) ; עד מתי לעדה הראה הזאת (שם כז): כך אני עתיד למסור אתכם ביד ארבע מלכיות, ואתם תצעקו לפני ארבע פעמים: עד אנה יי' תשכחני נצח בבבל; עד אנה תסתיר את פניך ממני במדי; עד אנה אשית עצות בנפשי (למטה ג) ביון; עד אנה ירום איבי עלי (שם), באדום.


עד אנה אשית עד אנה אצטרך להשית עצות בנפשי איך אמלט מהצרה שאני בה? יגון בלבבי יומם אפילו היום שאדם מתעסק בצרכי העולם ושוכח יגונו אני לא כן; וכי כל כך הן צרותי רבות, כי לא יסור יגון מלבי יומם! עד אנה ירום איבי עלי: שהוא מושל בי?

הביטה ענני יהוה אלהי כנגד מה שאמר: תסתיר את פניך ממני אמר: הביטה ענני יי' אלהי; אתה יי' והיכלת בידך להושיעני, ואתה אלהי ושופט משפטי מיד איבי.


האירה עיני פן אישן המות: כי אני בחשכה בתרדמת הגלות והצרות, וקודם שאישן שנת המות ענני והאירה עיני.

ואני בחסדך בטחתי הם חושבים כי אין לי מושיע; ואני בחסדך בטחתי שתושיעני.


יגל לבי בישועתך כנגד צרי יגילו כי אמוט.

וכשתושיעני יגל לבי, והם יאבלו.


אשירה ליהוה אז כשיושיעני אשירה ליי' ואומר לו הודאות.


כי גמל עלי: ולא ישנתי שנת המות.

ובדרש (שוחר טוב): כנגד ארבע צעקות ארבע נחמות: ואני בחסדך בטחתי בבבל; יגל לבי בישועתך במדי; אשירה ליי' ביון; כי גמל עלי באדום.