רד"ק על שופטים א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויהי אחרי מות יהושע ... מי יעלה לנו – לכבוש את הארץ אשר נשארה להיכבש.

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

וימצאו את אדני בזק – מלרע.

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

וינס אדני בזק – ואמר אדני בזק מלעיל וביו"ד נוספת, רצונו לומר "אדון בזק". וכן אדני צדק – אדון צדק.

בהנות – מן בוהן ידו, ואינו ממשקלו אלא ממשקל לשון – לשונות. והוא האצבע הגס שבאצבעות.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

וילחמו בירושלם – פירושו, וכבר נלחמו בו, כי בימי יהושע לכדו ירושלם כמו שפירשתי בספר יהושע, כי בכלל מלכי כנען אשר היכה יהושע הוא מלך ירושלים.

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

וכן וילך יהודה אל הכנעני – פירוש, וכבר הלך, כי בימי יהושע לכדו חברון ודביר. ודבר עתניאל פירשתי בספר יהושע.

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגבול האמרי" – גם זה לא הורישו בית יוסף מהסלע ולמעלה.