רד"ק על ישעיהו ג יא

<< רד"ק על ישעיהו • פרק ג
י • יא • 


(ישעיהו ג יא): "אוי לרשע" - שיעשה "רע" ולא שב מרשעתו, כי על כל פנים "גמול ידיו יעשה לו" בזה או בבא, אבל בזה העולם יהיה גמולם ברוב כמו שתראו בישראל כי כשלו ונפלו מפני מעשיהם הרעים ועליהם תצדיקו את הדין.

ורז"ל דרשו הפסוק:

  • אמרו צדיק כי טוב, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אלא טוב לשמים וטוב לבריות, זהו צדיק טוב, ועליו נאמר "כי פרי מעלליהם יאכלו" שאוכל פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, טוב לשמים ואינו טוב לבריות זהו צדיק שאינו טוב.
  • אוי לרשע רע, וכי יש רשע רע ורשע שאינו רע אלא רע לשמים ורע לבריות זהו רשע רע, רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע, ורשע רע "גמול ידיו יעשה לו" בעולם הזה.

ואמרו:

  • הזכות - יש לה קרן ויש לה פירות, שנאמר כי פרי מעלליהם יאכלו;
  • עברה - יש לה קרן ואין לה פירות, שנאמר כי גמול ידיו יעשה לו, שהעבירה עקרה היא ואין לה פירות, אלא אם כן עשתה פירות כגון שבא על הערוה והוליד ממנה בן.

ויונתן תרגם: "אמרו לצדיקיא טוביכון" וגו'.