רבי ישעיה די טראני על נחמיה ח


פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויקראו בספר בתורת האלהים – זה מקרא לשון עברית.

מפורש – זה תרגום, שהיה מתרגם ומפרש לה, שלשונם תרגום היה.

ושום שכל – אלה הפסוקים, הם פסוקי ניקוד וטעמים.

ויבינו במקרא – אלו המסורות.

ללמדך שכולם ניתנו למשה מסיני, ושכחום בגלות, וחזרו עזרא וסייעתו ויסדום, כך פירשו רבותינו ז"ל.