פתיחת התפריט הראשי

קצות החושן על חושן משפט שמב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה


(א) שאל ספר תורה וקשה לי דהא הר"ן כתב בתשובה סי' י"ט דשואל ספר לאו שואל הוי להתחייב באונסין כיון דהמשאיל נמי מצוה קעביד ומרויח פרוטה דרב יוסף ואין כל הנאה של השואל ע"ש וכאן משמע דחייב כדין שואל ואינו פטור אלא מחמת מלאכה ובתשובת מוהר"ם דפוס קרומינה ז"ל וששאלתני אם חייבים אתם לפרוע הספרים שנשרפו דגם פשוט הוא שאתם חייבין דשואל חייב באונסין עכ"ל. ואפשר דפוסק מוהר"ם כרבה ולא כרב יוסף וא"כ ה"ל כל הנאה שלו ובש"ע דפסק כרב יוסף ונקט שאל ספר תורה אפשר דנקט מחמת מלאכה לאשמועי' שאם עשה מלאכה אחרת דחייב אבל ה"ה דפטור באונסין וצ"ע:


(ב) ואם השאיל לאחרים. כ' בש"ך ז"ל חייב לפרוע משעת שאלה לאחרים ונ"מ לענין הדין שכתבתי לקמן סי' שד"מ סעיף ד' נ"ל עכ"ל ודבר גדול דיבר והיינו דאפי' למ"ד דשומר משעת פשיעה משתעבד להו דוקא פשיעה המחייב' אלא אפי' מתחל' הפשיעה אשתעבדי נכסי וכמ"ש הרמ"ה הובא בנ"י פ' הגוזל בהאי דשומר מאימת משתעבד וז"ל ונ"מ בשואל חמור לרכוב עליו שלוחו כו' אבל בשואל חמור לרכוב עליו הוא עצמו ונתנו לשלוחו ומתה בדרך ה"ל א"י אם החזרתיו ע"ש והיינו משום דכשמסרו לאחר אע"ג דאינו פשיעה גמורה ואם נאנס ביד השני פטור אפ"ה נכסי אשתעבד משעת התחלת פשיעה שמסרו לאחר ואם נאנס אח"כ ה"ל חזרה כמו למ"ד משעת משיכה וכבר ביארנו דבר זה בסי' ש"מ סק"ד ע"ש וזהו שכתב ונ"מ לענין הדין שכתבתי לקמן סי' שד"מ סעיף ד' נראה דט"ס הוא וראוי לכתוב לענין הדין שכתבתי סי' שמ"א סעיף ד' והיינו דשם כתב אם מתה ביד היורשין והניח אחריות נכסי' למ"ד משעת פשיעה פטורין היורשין אבל אם מסרו ליד אחר ומתה אח"כ אע"ג דכבר מת השואל אשתעבדי נכסי למפרע משעה שמסרו לאחר ואם הניח אחריות נכסים גובה מהם והש"ך קיצר בדבריו ולא הביא ראיה אבל דברים ברורים המה כמבואר אצלינו שם בסי' ש"מ סק"ד: