פתיחת התפריט הראשי

קצות החושן על חושן משפט קמה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה


(א) שאין העד מדקדק בזה עיין ט"ז סי' ל' שהקשה בדברי הטור שכתב בזה אומר מנה שחור וז"א מנה לבן דמצטרפין והוא שיהי' תובע שניהם ובסי' קמ"ה באחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין דהוי חזקה דבין חטי לשערי טעי אינשי ואינן אלא הכחשה בבדיקות ולמה לא הוצרך הטור שיאמר המחזיק כדברי שניהם והעלה דגם בזה צריך המחזיק לו' כדברי שניהם אלא דמיירי שהמחזיק אינו יודע אם יודע אם שעורין ואם חטין ע"ש וסתימת דברי הטור לא משמע הכי דכל כה"ג ה"ל לבאר ולפרש שהמחזיק טוען אינו יודע או שאומר כדברי שניהם וכמ"ש בסי' ל' וישוב לקושית הט"ז עיין מ"ש בזה בסי' פ"ב סקי"ט: