קצות החושן על חושן משפט י

סעיף בעריכה

(א) ומדמהו לדין. עיין ב"ח שכתב שני פי' דלפי' הטור היינו שכבר שאל את רבו אותו דין ואח"כ שבא לפניו זה הדין ממש צריך לחזור ולשאול את רבו בכל פעם ולא כן פירשו שאר המפרשי'. אלא מיירי בדין שהי' לו ידיעת סברת רבו ובא עכשיו לפניו דין אחר ומדמהו לאותו דין הידוע זה הוי תוקע עצמו לדבר הלכה וע"ש: