פתיחת התפריט הראשי

סימן קעה – הלכות כלאי בהמה

סעיף אעריכה

  • אסור להרכיב זכר על נקבה משני מינים, בין בבהמות בין בחיות בין בעופות ואפילו לגרום שירכיבו אסור.

סעיף בעריכה

  • אסור לעשות מלאכה בשני מינים, כגון לחרוש או שימשכו את הקרון ואפילו להנהיגם בקול בלבד, שהוא צועק עליהם, אסור אם הם קשורים יחד, ולכן עגלה של אינה יהודי שכלאים מושכים אותה, ומשא של ישראל על העגלה, אסור לישראל שילך סמוך להעגלה, דחיישינן שמא יצעק עליהם שילכו מהר, וזה אסור משום מנהיג בכלאים.

סעיף געריכה

  • עגלה שהכלאים מושכין אותה, אסור לישב בה אפילו אינו מנהיג.

סעיף דעריכה

  • עגלה שמושכין אותה מין אחד, לא יקשור מין אחר לא בצדה ולא לאחריה.

סעיף העריכה

"אסור לקשור שני מינים יחד אפילו רק משום שמירה שלא יברחו, ויש ליזהר בזה בעופות שלא לקשור שני מינים יחד, וקצת טועין בזה.

סעיף ועריכה

  • פרד הוא הבא מן הסוס והחמור, ויש בו שני מינים, יש שאביו סוס ואמו חמורה, יש שאמו סוסיה ואביו חמור, והם כלאים זה בזה, ולכן הבא לקשור שתי פרדות, בודק בסימני אזנים וזנב וקול, אם דומין זה לזה בידוע שאמן ממין אחד ומותרים, ויש אומרים דאפילו פרד אחד הוי כלאים משום דבא משני מינים, ואסור לעשות בו מלאכה או לרכוב עליו.