קטע:תולדות אהרן על יונה ב ג

"מצרה לי" – זוהר בשלח; עקרים מ"ד פי"ו.

"מבטן שאול" – ערובין יט ב.