קטע:רש"י על תהלים קמה טז

"ומשביע לכל חי רצון" - כדי פרנסתו הוא משביע את טובו ואת רצונו ואת ברכתו

"רצון" - אפיימנ"ט בלע"ז