פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים קמג ד

"ישתומם" - לשון אוטם ותמהון כמו ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם (יחזקאל ג') ותשב תמר ושוממה (שמואל ב י"ג)