קטע:רש"י על תהלים קלט ג

"ארחי ורבעי זרית" - דרכי ורבצי ושכני סבבת מחיצה שאין לי לעשות דבר בלא ידיעתך זרית לשון זר זהב סביב (שמות כה) וכן חברו מנחם ורבותינו דרשו על טיפת תשמיש שהולד נוצר מן הברור שבה ופירושו זרית לשון זורה התבואה לברור את הפסולת שבה

"הסכנתה" - למדת