רש"י על תהלים קלב ו

"שמענוה" - הבשורה

"באפרתה" - במקום החשוב והמעולה כמו (שמואל א א') בן תחו בן צוף אפרתי חשוב אבגינוס ד"א שמענוה באפרתה בספר (יהושע ט"ו) שבא מאפרים בכל התחומין הוא אומר (שם) ועלה הגבול ותאר הגבול וכאן הוא אומר ועלה הגבול אל כתף היבוסי ירושלים נמצאת ירושלים גבוה מכל הארצות והוא ראוי לבית המקדש שנאמר (דברים יז) וקמת ועלית אל המקום וגו' מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל כך נדרש בשחיטת קדשים

"מצאנוה בשדי יער" - בגבול בנימן שנמשל לחית העיר שנאמר בנימין זאב יטרף (בראשית מ"ט)