קטע:רש"י על תהלים קכט ו

"שקדמת שלף יבש" - שקודם שישלפוהו ויתלשוהו ממקומו הוא יבש