רש"י על תהלים קכז ה

"אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו" - מאותם חצים אשפה תיק החיצים שקורין קויכרי"ן בלע"ז

"לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער" - תלמידי חכמים שמנצחין זה את זה בהלכה ונראים כאויבים זה לזה (תוספות)