קטע:רש"י על תהלים קיט לג

"ואצרנה עקב" - אשמרנה בכל מעגלותיה ועקבי נתיבותיה ל' עקבי טראצ"ש בלע"ז