קטע:רש"י על תהלים פ ו

"האכלתם לחם דמעה" - במצרים

"ותשקמו בדמעות שליש" - בבבל שהיו שבעים שנה שהוא שליש של מאתים ועשר של מצרים זו למדתי מיסודו של רבי משה הדרשן ויש לפתור על שם שמלכות יון היתה הצרה השלישית וא"ת רביעית היא שהרי פרס ומדי קדמו כל שבעים שנה של בבל אינה אלא גלות אמת ומנחם פירש שליש שם של כלי ששותין בו וכן פי' (ישעיהו מ') וכל בשליש עפר הארץ ורבותינו פירשוהו על ג' דמעות שהוריד עשו שנאמר בו (בראשית כ"ז) ויצעק צעקה הרי אחת גדולה הרי שתים ומרה הרי שלש ועליהם זכה לחיות על חרבו והיה כאשר תריד וגו' (שם)