קטע:רש"י על תהלים פט י

"בשוא גליו" - בהנשא גליו

"אתה תשבחם" - תשפילם וכן (משלי כט) וחכם באחור ישבחנה (וכן לעיל סה) משביח שאון ימים