רש"י על תהלים עא ו

"אתה גוזי" - אתה מוציאי ומעבירי כמו (במדבר יא) ויגז שלוים כי גז חיש ונעופה (לקמן צ')