רש"י על תהלים סט יא

"ואבכה בצום נפשי" - בתעניתי

"ותהי לחרפות לי" - מה שאני בוכה ומתענה לפניך הם מתלוצצים עלי