קטע:רש"י על תהלים סד ט

"ויכשילהו עלימו לשונם" - הכשלון שדימו להכשילו עלימו נהפך לשונם

"יתנודדו" - בראשם להניע ראש ולשחוק עליהם כל ראה בם