קטע:רש"י על תהלים נח ד

"זורו רשעים מרחם" - ממעי אמם הם נעשים זרים להקב"ה כדרך שעשה עשו ויתרוצצו הבנים בקרבה (בראשית כ"ה)

"זורו" - נזורו כמו שומו שמים (ירמיהו ב') וימררוהו ורבו (בראשית מ"ט) רומו מעט (איוב כ"ד) כולן לשון נפעלו