קטע:רש"י על תהלים נח ג

"אף בלב עולות תפעלון" - ולא עוד אלא שבלבבכם אתם חורשים רעה לפעול עול

"עולות" - כמו עוולות כאשר יאמר מן שור שוורים ומעיר עיירים ושלשים עיירים להם (שופטים י') שהם לשון עיר וקריה

"בארץ חמס ידיכם תפלסון" - בתוך הארץ אתם מכריעים חמס ידיכם עד שהוא שוקל משקל רב תפלסון קונטרפייש"ץ בלע"ז