פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים מט ב

"שמעו זאת כל העמים" - לפי שמזמור זה מיוסד על בני אדם הבוטחים בעשרם אמר כל העמים שכלם צריכים ייסור

"חלד" - היא הארץ על שם שהיא נושנת וחלודה רדוייליי"א בלע"ז ורבותינו פירשו על שם החולדה שהיא ביבשה ואינה בים דתנו רבנן כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה