פתיחת התפריט הראשי

"רחש לבי" - כך התחיל המשורר בשירו השריץ לבי בקרבי דבר טוב בשבחך את הת"ח רחש לשון נענוע וכן כל לשון שירוץ וריחוש

"אומר אני מעשי למלך" - השיר הזה שיסדתי ועשיתי אני אומרו למלך שנאמ' (משלי ח') בי מלכים ימלוכו

"לשוני" - צח בשירים כעט סופר מהיר ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן מהיר בלשון ערבי בקי

"(ג) יפיפית מבני אדם" - העוסקים במלאכה חיי שעה למה לפי שהוצק חן בשפתותיך להורות כהלכה הוצק כמו נשפך כמו מוצקות (זכריה ד') ויצק עליה שמן (ויקרא ב')

"על כן ברכך" - כמו שנאמר ה' עוז לעמו יתן ומה שכרן ה' יברך את עמו בשלום (לעיל כ"ט)