רש"י על תהלים ל א

"שיר חנוכת הבית" - שיאמרוהו הלוים בחנכת הבית בימי שלמה