רש"י על תהלים לז א

"אל תתחר במרעים" - מוכיח את ישראל הוא שלא יתחרו בהצלחת המרעים לעשות כמעשיה' כמו (ירמיהו י"ב) ואיך תתחרה את הסוסים לרוץ במרוצתם האטיר בלע"ז

"אל תקנא בעושי עולה" - לעשות עולה כמותם