קטע:רש"י על תהלים לב ט

"אל תהיו כסוס כפרד" - שאינו מבין בין העושה לו טובה לעושה לו רעה כשאתה ממתגם בו במתג הוא בולם פיו ומכסכס ברסנו וכשאתה מקרדו ומקרצפו אתה צריך לבלום ולסגור פיו ולייסרו במתג ורסן כשאתה מעדהו עדי ומיפהו

"בל קרב אליך" - שלא יקרב אליך להזיקך כשאתה מיפהו במתג ורסן

"עדיו לבלום" - בשעת עדיו שאתה מקרדו ומקרצפו אתה צריך לסוגרו במתג ורסן שלא יקרב אליך בלימה בלשון משנה לשון מסגר פיו בלום רגליו מבולמות (במסכת בכורות) ומנחם חבר לבלום וכן על בלימה (איוב כ"ז) לשון תוכן (סא"א)