קטע:רש"י על תהלים לב ה

"חטאתי אודיעך" - תמיד ולשון הווה הוא כי אמרתי טוב שאודה עלי פשעי לה' ועתה כשהודיתי ואמרתי לנתן הנביא חטאתי (שמואל ב י"ב) נשאת עון חטאתי כענין שנאמר (שם) גם ה' העביר חטאתך וגו'