קטע:רש"י על תהלים כב ל

"אכלו וישתחוו כל דשני ארץ" - הרי זה מקרא מסורס אכלו ענוים כל דשני ארץ וישתחוו לה' בהלל והודאה על הטובה דשני ארץ טוב חלב הארץ כל זה יראו אפסי הארץ וישובו אל ה'

"לפניו יכרעו" - אז כל מתי הרשעים מתוך גיהנם ולא ירחם עליהם לחיות את נפשם מגיהנם

"ונפשו" - של כל אחד ואחד

"לא חיה" - לא יחיה רבותינו דרשו מן המקרא הזה שהמתים לפני מיתתם בשעת נטילת נשמה רואין פני שכינה