קטע:רש"י על שמות ל לו

"ונתתה ממנה וגו'" - היא קטרת שבכל יום ויום שעל מזבח הפנימי שהוא באהל מועד

"אשר אועד לך שמה" - כל מועדי דבור שאקבע לך אני קובעם לאותו מקום