רש"י על שמות ל יד

"מבן עשרים שנה ומעלה" - למדך כאן שאין פחות מבן עשרים יוצא לצבא ונמנה בכלל אנשים