קטע:רש"י על שמות ל י

"וכפר אהרן" - מתן דמים

"אחת בשנה" - ביום הכפורים הוא שנא' באחרי מות (ויקרא יז) ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו

"חטאת הכפורים" - הם פר ושעיר של יום הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו

"קדש קדשים" - המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת חסלת פרשת תצוה