רש"י על שמות לג ח

"והיה" - ל' הווה

"כצאת משה" - מן המחנה ללכת אל האהל

"יקומו כל העם" - עומדים מפניו ואין יושבים עד שנתכסה מהם

"והביטו אחרי משה" - לשבח אשרי ילוד אשה שכך מובטח שהשכינה תכנס אחריו לפתח אהלו