קטע:רש"י על שמות לא טו

"שבת שבתון" - מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי

"שבת שבתון" - לכך כפלו הכתוב לומר שאסור בכל מלאכה אפילו אוכל נפש וכן יוה"כ שנאמר בו (ויקרא כג) שבת שבתון היא לכם אסור בכל מלאכה אבל יום טוב לא נאמר בו כי אם ביום הראשון שבתון וביום השמיני (שבתון שם) אסורים בכל מלאכת עבודה ומותרים במלאכת אוכל נפש)

"קדש לה'" - שמירת קדושתה לשמי ובמצותי