קטע:רש"י על שמות כ ו

"לשוא" - (השני ל' שקר כתרגומו) כמא דתימר אי זהו שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע על עמוד של אבן שהוא של זהב (הראשון ל' מגן כתרגומו) זה הנשבע לחנם ולהבל על של עץ עץ ועל אבן אבן (שבועות כט מכילתא)