קטע:רש"י על שמות כח ח

"וחשב אפודתו" - וחגור שעל ידו הוא מאפדו ומתקנהו לכהן ומקשטו

"אשר עליו" - למעלה בשפת הסינר היא החגורה

"כמעשהו" - כאריגת הסינר מעשה חושב ומחמשת מינים כך אריגת החשב מעשה חושב ומחמשת המינים

"ממנו יהיה" - עמו יהיה ארוג ולא יארגנו לבד ויחברנו