קטע:רש"י על שמות כד ו

"ויקח משה חצי הדם" - (זבחים צו) מי חלקו מלאך בא וחלקו

"באגנות" - שתי אגנות אחד לחצי דם עולה וא' לחצי דם שלמים להזות אותם על העם ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והזאת דמים שאין הזאה בלא טבילה