קטע:רש"י על שמות כב יג

"וכי ישאל" - בא ללמד על השואל שהוא חייב באונסין

"בעליו אין עמו" - אם בעליו של שור אינו עם השואל במלאכתו (ב"מ צד)