קטע:רש"י על שמות כא כב

"וכי ינצו אנשים" - (מכילתא) זה עם זה ונתכוין להכות את חבירו והכה את האשה

"ונגפו" - אין נגיפה אלא לשון דחיפה והכאה כמו (תהלים צא) פן תגוף באבן רגלך (ירמיהו יג) ובטרם יתנגפו רגליכם (ישעיהו ח) ולאבן נגף

"ולא יהיה אסון" - באשה

"ענוש יענש" - לשלם דמי ולדות לבעל שמין אותה כמה היתה ראויה להמכר בשוק להעלות בדמיה בשביל הריונה

"ענוש יענש" - יגבו ממון ממנו כמו (דברים כב) וענשו אותו מאה כסף

"כאשר ישית עליו וגו'" - כשיתבענו הבעל בב"ד להשית עליו עונש על כך

"ונתן" - המכה דמי ולדות

"בפללים" - ע"פ הדיינים