קטע:רש"י על שמות יז יב

"וידי משה כבדים" - בשביל שנתעצל במצוה ומנה אחר תחתיו נתייקרו ידיו

"ויקחו" - אהרן וחור

"אבן וישימו תחתיו" - ולא ישב לו על כר וכסת אמר ישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער

"ויהי ידיו אמונה" - ויהי משה ידיו באמונה פרושות השמים בתפלה נאמנה ונכונה

"עד בא השמש" - שהיו עמלקים מחשבין את השעות באצטרולוגיא"ה באיזו שעה הם נוצחים והעמיד להם משה חמה וערבב את השעות