פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות ט יט

"שלח העז" - כתרגומו שלח כנוש וכן (ישעיהו י) יושבי הגבים העיזו (ירמיהו ו) העיזו בני בנימן

"ולא יאסף הביתה" - ל' הכנסה הוא