פתיחת התפריט הראשי

"ויפן כה וכה" - ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה ולפי פשוטו כמשמעו

"וירא כי אין איש" - שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר