קטע:רש"י על שמות א ח

"ויקם מלך חדש" - רב ושמואל - חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו (בבלי סוטה יא.).

"אשר לא ידע" - עשה עצמו כאלו לא ידע (כ"ג רא"ם).