פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ז יא

"ולמן היום אשר צויתי" - מחובר על העליון ולא יוסיפו לענותו כאשר בראשונה קודם השופטים וכאשר עשו מימי השופטים עד כאן

"והניחותי לך" - יותר ויותר עד שתנוח מכל אויביך

"והגיד לך ה'" - היום על ידי כי בית יעשה לך להושיב בנך על כסאך ויתקיים לך בית המלכות והוא יבנה הבית