קטע:רש"י על שמואל ב ו כב

"ונקלותי עוד" - לפניו יותר מזאת שהקילותי בעצמי עתה

"עמם אכבדה" - אינם מבזין אותי אלא חשוב אני בעיניהם על זאת