פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ה יב

"וידע דוד" - בראותו כל מעשיו מצליחין ומלכי הגוים שולחין לו מנחה