קטע:רש"י על שמואל א כ ל

"נעות המרדות" - לשון נע אשה נעה ונדה יוצאנית כאשר תאמר זעוה מן זע כן תאמר נעוה מן נע והתי"ו מן הדיבוק שהוא דבוק למרדות

"המרדות" - שהיא ראויה לרדות ולייסר דבר אחר כשחטפו בני בנימן מבנות שילה שיצאו לחול בכרמים היה שאול ביישן ולא רצה לחטוף עד שבאתה היא עצמה והעיזה פניה ורדפה אחריו

"נעות" - על שם הכרמים והיא גת כמו (עבודה זרה עד ב) נעוה ארחתו יטופון נעווהי בחמר (תרגום פרשת ויחי פסוק חכלילי עינים (בראשית מט יב)) ולא מן השם